Landschapsarchitect

Wat leuk dat je op mijn website terecht bent gekomen, ik ben benieuwd wat je zoekt. Als je iemand zoekt om een visie of plan voor de buitenruimte te ontwikkelen, of dit proces te begeleiden, dan ben je bij mij aan het juiste adres. Moet jouw plan voldoen aan de landschappelijke criteria van de provincie of gemeente? Ik ben altijd bezig met de juiste afstemming tussen  het  (historisch gegroeide) gebied en de “ontwikkeling”. Ik vind het belangrijk  dat rekening wordt gehouden met  de identiteit, met het karakter van die plek. Ook vind ik het prettig dit gezamenlijk met bewoners en andere betrokkenen te doen. Met mijn meer dan 25 jaar ervaring heb ik niet  alleen opdrachtgevers blij gemaakt, maar vooral  veel mensen een fijne plek gegeven om te wonen en te  leven.

Ik vind het namelijk belangrijk om plannen te ontwikkelen die passen bij de, vaak historisch gegroeide, identiteit van de plek en de mensen die daar wonen, werken of recreëren. Het thuisgevoel van mensen wordt hiermee serieus genomen. Iedereen heeft zijn eigen herinneringen en geeft een eigen betekenis aan een plek. Het gebied waar je bent opgegroeid of nu leeft, heeft iets met je eigen identiteit gedaan.

Het grootste deel van Nederland is door ons, mensen, gemaakt. Gebieden veranderen continu, ze worden al eeuwenlang aangepast aan onze behoeften. Ik ben altijd op zoek naar de rode draad, of eigenlijk de verschillende doorlopende lijnen die het gebied hebben gevormd. Deze lijnen trek ik graag door de toekomst in. Het 5 hectare grote wijkpark de Vlaskamp (Broekpolder – gemeente Heemskerk), is hier een mooi voorbeeld van. De verhalen van hoe mensen hier vroeger leefden zijn namelijk gebruikt als inspiratie voor het ontwerp, de lijnen van het verleden zijn doorgetrokken. Nu is het een park waar de Broekpolderbewoners veel gebruik van maken, er wordt gewandeld, gespeeld, geskated, er zijn schoolsportdagen en het Zomerfeest en de huttenbouwweek worden hier georganiseerd. Het is nu een park met veel groene ruimte en een fijne sfeer. Het wijkpark, dat zich bevindt op een archeologisch terrein is door de Provincie Noord Holland opgenomen als voorbeeldproject in het Handboek Ontwikkelen met Ruimtelijke Kwaliteit.

Identiteit – Samen met betrokkenen – Groene leefomgeving – Thuis voelen

 

Enkele beelden van de woonwijk Broekpolder – Beverwijk en Heemskerk

Een leefomgeving waarin je je thuisvoelt vind ik belangrijk, een groene omgeving speelt hierin een belangrijke rol. Bewust omgaan met groen kan zorgen voor een gezonde omgeving. Groen geeft rust, is fijn om in te wandelen, fietsen, spelen of gewoon van te genieten. Ik ben meer dan 10 jaar betrokken geweest bij de inrichting van de openbare ruimte In de Vinexwijk Broekpolder (gemeenten Beverwijk en Heemskerk). Het aantal m2 groen dat de Raad van het Landelijk gebied indertijd had vastgesteld is in de wijk van 3500 woningen ruim gehaald. De Broekpolder is een wijk die bestaat uit verschillende buurten en het Citadel als centrum. Mensen wonen hier fijn. Mede op basis van het door mij opgestelde Groenplan Broekpolder is er in nauwe samenwerking met de supervisor, stedenbouwkundigen, ambtenaren van beide gemeenten, civiel-technici en architecten de VINEX- Broekpolder een prettige en groene woonomgeving gerealiseerd.

Ook voor een werkomgeving geldt dat een groene werkomgeving heel prettig kan zijn. Op het bedrijventerrein de Boekelermeer-Zuid in Alkmaar zijn in het groen lunchwandelingen gerealiseerd. Even relaxen in een groene omgeving is goed voor je. In dit voormalig poldergebied kwam de Rugstreeppad voor, in het kader van de Flora-en Faunawet was er de verplichting om een natuurzone met biotoop voor de Rugstreeppad te ontwikkelen. Ik heb het groenplan voor de natuur-en groenzones op het bedrijventerrein opgesteld in opdracht van de gemeente Alkmaar (en deels voor Delta Vastgoed). In dit plan heb gezocht naar het zo optimaal mogelijk benutten van het groen, niet alleen voor de Rugstreeppad, maar ook om door mensen van te genieten. Nu zijn de gebouwen mooi ingepast en er wordt gewandeld en gefietst.Het “kwaad” (de Rugstreeppad), wat uiteindelijk heeft geleid tot waardevolle ecologische gebieden wordt nu positief omarmd. Het bedrijventerrein is in 2015 vanwege haar duurzaamheid en het groen benoemd tot beste bedrijfsterrein van Nederland.

Enkele beelden van de Boekelermeer-Zuid in Alkmaar

“voor mij is het belangrijk dat gebieden worden ontwikkeld met het behoud van eigen identiteit”

“het meest optimaal is het als identiteit en authenticiteit samen gaan”

Door mijn manier van werken zijn veel projecten ook gerealiseerd, dat is voor de opdrachtgever prettig, maar geeft mij ook een goed gevoel. Uitgaan van hoe mensen willen wonen, werken, recreëren blijft voor mij dan ook belangrijk. Ik ga voor een leefomgeving waarin je je thuis voelt.

Je kunt mij inzetten voor het leveren van bijdragen aan projecten met uiteenlopend karakter. Hierbij kun je denken aan de inrichting van een vlindertuin, schoolwerktuinen, kermisterrein, manege, speeltuin, tuinen bij historische gebouwen, tuinen bij zorgcentra, seniorenappartementengebouwen, daktuinen bij bedrijfsgebouwen, landschappelijke inpassing boerderij-erf, etc etc. Mijn manier van werken, waarbij ik altijd kijk naar de relaties met de omgeving en bij voorkeur in gesprek ga met de betrokken staan garant voor een goed planproces.

Aanleveren van een ruimtelijke onderbouwing of uitgangspunten voor een prettige inpassing van de omgeving? Bijdragen aan de omgevingsvisie? Bij mij aan het juiste adres. Of het nu om een hotel gaat, een uitbreiding van een stal, bezoekerscentrum,  boerderijvergroting of een functieverandering van bv tuinderij naar zorggebouw. Ik kan u op weg helpen om ervoor  te zorgen dat  de kwaliteiten van het landschap worden meegenomen bij de landschappelijke inpassing. Uw vergunningsaanvraag verloopt hiermee  soepeler.

Voor de gemeente Bloemendaal heb ik bijvoorbeeld alle landschappelijke kernkwaliteiten van het landschap in beeld gebracht met kaarten, foto’s en beknopte omschrijvingen.
De gemeente Bloemendaal vind het belangrijk dat de kernwaarden van het landschap leidend zijn voor ontwikkelingen. Bloemendaal is rijk aan historie en landschap. De gemeente Bloemendaal heeft dan ook besloten het landschap als vertrekpunt te nemen voor de Structuurvisie.

In samenwerking met de Dorpsraad Marken heb ik voor de gemeente Waterland een plan opgesteld over hoe om te gaan met bomen op het schiereiland Marken. Voor de realisatie van de Afsluitdijk konden bomen in het zeeklimaat niet gedijen. Nu dreigt de beleving van luchten en ruimte in het gedrang te komen. Toch zijn bomen op het winderige Marken ook zeer geliefd, zij zijn belangrijk voor het eilandgevoel.

Wil je met mij in gesprek komen? Neem dan contact met mij op. Ik kom graag langs om samen te bespreken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Identiteit – Samen met betrokkenen – Groene leefomgeving – Thuis voelen

 

Dat zijn mijn kernwoorden, vind jij die ook belangrijk? Laten we dan eens nader kennismaken.